privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING SPORTY-x

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Sporty-x omgaat met (persoons)gegevens die worden
verzameld als u gebruik maakt van onze producten, diensten en/of onze website(s), waaronder: www.sporty-x.be.

 

1.    WIE IS SPORTY-x?


Sporty-x biedt effectieve fitnesstraining speciaal ontwikkeld voor mannen en vrouwen van elke leeftijd.
Met maar 30 minuten fitnesstraining bereik je jouw individuele doel. De gezondheidsbevorderende training is
geheel afgestemd op de behoeften van mannen en vrouwen. De afwisseling tussen cardio- en krachttraining
en de eenvoudige aanpassingen van uw voedingspatroon, zorgen voor een fit lichaam. Met onze individuele
begeleiding en de periodieke vastgelegde evaluatiegesprekken, ondersteunen wij je optimaal bij Sporty-x.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:

Adyra bvba 
blokkestraat 19
8550 Zwevegem
België

en de lokale Sporty-x sportclub

Sporty-x Zwevegem
Eigenaar: Kenny Wyffles
Blokkestraat 19
8550 Zwevegem
België
Telefoon: +32 (0) 0468 - 432039
E-mail: sporty2x@gmail.com

 

en de lokale Sporty-x sportclub

Sporty-x Wevelgem
Eigenaar: Kenny Wyffles
Menensytaat 368
8560 Wevemgem
België
Telefoon: +32 (0) 0468 - 432039
E-mail: sporty2x@gmail.com


Bovenstaande Sporty-x sportclubs staat geregistreerd onder de bedrijfsnaam:

Adyra BVBA
Blokkestraat 19
8550 Zwevegem
België


Hierna wordt of worden bovenstaande Sporty-x-entiteit(en) aangeduid met: “Sporty-x”, “wij” of “onze”.

 

 

2.    WELKE CATEGORIEËN VAN (TECHNISCHE)
GEGEVENS VERZAMELT SPORTY-x VOOR HET
GEBRUIK VAN DE WEBSITE?


Als u de website(s) van Sporty-x bezoekt, kunnen (technische) gegevens van uw apparaat
worden verzameld en/of verwerkt. 

Dit gaat om gegevens over:
•    Op welke dag en tijdstip u de website van Sporty-x bezoekt; 
•    Het soort apparatuur dat u gebruikt;
•    Het besturingssysteem dat u gebruikt;
•    De internetbrowser die u gebruikt.


Cookies
Daarnaast maakt de website gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die
automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek
teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken
en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies
van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. 

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, verwijzen wij nu naar onze
Disclaimer toegankelijk via www.sporty-x.be.

 

 

3.    WELKE CATEGORIEËN VAN GEGEVENS VERZAMELT
SPORTY-x VOOR HAAR DIENSTVERLENING?


De persoonsgegevens die Sporty-x verwerkt zijn persoonsgegevens die u direct heeft verstrekt
en/of daaruit zijn afgeleid.

Sporty-x kan onderstaande categorieën van persoonsgegevens van u verwerken indien u gebruik
maakt van de producten en diensten van Sporty-x: 

(Contact)gegevens in het kader van een proefabonnement, waaronder:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Voorkeur voor een tijd om teruggebeld te worden
 • Toestemming om gecontacteerd te worden om een afspraak te maken voor  een gratis proeftraining
 • (Trainings)doel


Gegevens m.b.t. (het gebruik van) uw lidmaatschap, waaronder:

 • Contractnummer/referentienummer
 • Stempel en identificatienummer van de Sporty-x club
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoon
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Begin van het lidmaatschap
 • Vervroegd begin van de training
 • Looptijd van het lidmaatschap
 • Gegevens m.b.t. type lidmaatschap
 • Gegevens m.b.t. betaalwijze lidmaatschap
 • Al dan niet toestemming voor gebruik gezondheidsgegevens
 • Al dan niet toestemming voor ontvangen van bepaalde marketing
 • Datum lidmaatschapsformulier
 • Handtekening Sporty-x club
 • Handtekening lid
 • SEPA machtigingsformulier, inclusief: machtiging, naam rekeninghouder, IBAN, BIC, naam bank,
  plaats en datum handtekening rekeninghouder


Betalingsgegevens, waaronder:

 • Begin van het lidmaatschap
 • Looptijd van het lidmaatschap
 • Gegevens m.b.t. type lidmaatschap
 • Gegevens m.b.t. betaalwijze lidmaatschap
 • SEPA machtigingsformulier, inclusief: machtiging, naam rekeninghouder, IBAN, BIC, naam bank,
  plaats en datum handtekening rekeninghouder
 • Facturen

 

Gegevens met betrekking tot uw gezondheid en/of sportresultaten, waaronder:

 • Body-analyse
 • Training schema’s en resultaten
 • Voedingsadvies
 • medical reports; general information on health condition provided by a physician


Deze persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt op grond van een (of meer) van de zes wettelijke
grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Normaliter worden de persoonsgegevens verwerkt op grond van:

Eexpliciete) toestemming:

 • Gegevens met betrekking tot uw gezondheid en/of sportresultaten;
 • (Contact)gegevens in het kader van een proefabonnement.

Noodzakelijkheid om te voldoen aan een overeenkomst:

 

 • Gegevens m.b.t. (het gebruik van) uw lidmaatschap, inclusief betalingsgegevens;

Noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang van Sporty-x (of een andere partij):

 • Gegevens m.b.t. (het gebruik van) uw lidmaatschap, inclusief betalingsgegevens;

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 • Betalingsgegevens.


Sporty-x heeft een gerechtvaardigd belang om (persoons)gegevens te verwerken voor de doeleinden
als vermeld in de volgende paragraaf, namelijk in het kader van: administratie, marketing, verbeteren
van diensten, adverteren en beveiligen. Zie de specifieke doeleinden van verwerking in de volgende
paragraaf. 

Als u (expliciete) toestemming heeft gegeven voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens
(bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot uw gezondheid en/of sportresultaten), dan kunt u te allen
tijde deze toestemming intrekken. Let wel, intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
verwerking van deze persoonsgegevens op grond van uw toestemming alvorens uw intrekking hiervan.

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor Sporty-x om te voldoen aan een wettelijke verplichting of
om een overeenkomst met u na te komen, bent u verplicht aan ons te verstrekken. Indien u niet verplicht
bent om persoonsgegevens te verstrekken, geven wij dit aan bij de verzameling van de gegevens. Indien
u dergelijke verplichte gegevens niet verstrekt, kunt u niet (langer) gebruik maken van de dienstverlening
en/of website van Sporty-x.

 

4.    VOOR WELK DOELEINDEN VERZAMELT
SPORY-x GEGEVENS OVER U?


De gegevens die Sporty-x van u verzamelt worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
 

 • Voor het contacteren van leden en andere klanten;
 • Om de gevraagde diensten en/of producten te kunnen leveren;
 • Voor het innen van (abonnements)gelden;
 • Voor de administratieve afwikkeling van lidmaatschapsovereenkomsten;
 • Om inzage te geven in het persoonlijk profiel, waaronder persoonlijke sportresultaten;
 • Voor het informeren over nieuwe aanbiedingen en nieuws over training en voeding,
  bijvoorbeeld per e-mail, sms, fax of telefoon;
 • Om de website, netwerk, systemen en clubs van Sporty-x te beveiligen;
 • Voor het behandelen van klachten en geschillen
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Om de werking van de website te optimaliseren;
 • Voor het u laten benutten van sociale mediafunctionaliteiten;
 • Voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties.


Sporty-x maakt verwerkt geen persoonsgegevens voor het maken van geautomatiseerde individuele
besluitvorming, waaronder profilering.

 

 

5.    AAN WIE GEEFT SPORTY-x GEGEVENS VAN U
DOOR AAN ANDERE PARTIJEN?


Sporty-x verstrekt uitsluitend gegevens over u aan andere partijen in de volgende situaties:
 

 • U heeft ons verzocht of toestemming gegeven om uw gegevens aan een andere partij te
  verstrekken;
 • Het is noodzakelijk om uw gegevens te verstrekken aan andere dienstverleners, die uw
  gegevens namens ons verwerken, om u de gevraagde Sporty-x dienst te kunnen leveren;
 • Sporty-x is wettelijk verplicht om gegevens aan een andere partij te verstrekken, bijvoorbeeld
  indien wij hiertoe worden bevolen door een rechter.


Op grond van bovenstaande redenen, kan Sporty-x gegevens over u delen met volgende categorieën
van ontvangers:

Categorieën ontvangers

 • Uzelf (als u inlogt in uw account, of als u ons verzoekt om inzage)
 • Aanbieders van een e-maildienst
 • Aanbieder van een online ledenbeheersysteem
 • Aanbieders van aanvullende sportdiensten, zoals personal training, coaching, voedingsadvies, etc.

6.    GEEFT SPORTY-x PERSOONSGEGEVENS DOOR
AAN ONTVANGERS IN LANDEN BUITEN DE EU?


Nee, Sporty-x verstrekt geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.
 

7.    HOELANG BEWAART SPORTY-x UW GEGEVENS?


Sporty-x is verplicht op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving om bepaalde gegevens gedurende
een minimale periode te bewaren. Zo moeten bepaalde gegevens en bescheiden gedurende 7 jaren worden
bewaard omwille van de belasting. Daarnaast bewaart Sporty-x persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, dan wel andere voor andere gerechtvaardigde
doeleinden.

Om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, hanteert Sporty-x de volgende criteria:

 • Gegevens met betrekking tot gezondheid en sport: tot einde lidmaatschap
 • Gegevens met betrekking tot betaling: tot 7 jaren na het einde van het jaar waarin deze gegevens
  relevant zijn voor de wettelijke, fiscale bewaarplicht
 • Overige persoonsgegevens met betrekking tot het lidmaatschap (zoals naam, contactgegevens):
  tot 2 jaren na einde lidmaatschap


Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard dan hierboven aangegeven indien u hiervoor (expliciete)
toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is om te voldoen aan een (specifieke) wettelijke plicht en/of dit
noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van Sporty-x of een andere partij, zoals het afhandelen van
een klacht of geschil. Als u twijfelt of wij bepaalde persoonsgegevens over u (nog steeds) verwerken, dan kunt
u vragen om inzage in uw persoonsgegevens.

Als Sporty-x niet (langer) wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren, u geen (expliciete)
toestemming hiervoor hebt gegeven en het bewaren van de persoonsgegevens ook niet (langer) noodzakelijk
is voor een (ander) gerechtvaardigd doeleinde, dan worden deze gegevens door Sporty-x vernietigd.

 

8.    HOE BEVEILIGT SPORTY-x UW GEGEVENS?


Sporty-x heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die zij
verwerkt te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. 

 

9.    WELKE RECHTEN KAN IK UITOEFENEN TEN
AANZIEN VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?


U kunt te allen tijde uw persoonlijk informatie inzien, corrigeren en (deels) verwijderen in uw persoonlijke
omgeving op de website van Sporty-x. 

Daarnaast kunt u verzoeken om inzage in uw gegevens, gegevens te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen,
te verwijderen, af te schermen of te beperken, of uw gegevens naar uzelf of een ander over te dragen
(data-portabiliteit), dan kunt u uw verzoek sturen naar: contract.sportyx@gmail.com
Let wel, Sporty-x kan u (in uitzonderlijke omstandigheden) redelijke kosten in rekening brengen ter
vergoeding van haar administratiekosten.

Sporty-x zal altijd proberen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand te reageren op uw verzoek.
Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan de termijn van een
maand met twee maanden worden verlengd. Sporty-x brengt u van een dergelijke verlenging uiterlijk een
maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte.

Als Sporty-x geen naam of andere direct identificerende gegevens van u tot haar beschikking heeft, kan
het zijn dat Sporty-x u eerst vraagt om aanvullende gegevens te verstrekken ter verificatie van uw identiteit,
voordat Sporty-x kan voldoen aan uw verzoek. 

Indien Sporty-x uw verzoek afwijst, zal Sporty-x in haar antwoord aangeven waarom het verzoek wordt
afgewezen.

 

10.    KAN SPORTY-x DIT PRIVACY STATEMENT
WIJZIGEN?


Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De laatste versie van deze privacyverklaring kunt u te alle
tijde raadplegen op de website van Sporty-x (www.sporty-x.be). Daarnaast kunt u de meest recente
privacyverklaring raadplegen in een van de Sporty-x sportclubs.

 

11.    WAAR KAN IK TERECHT VOOR VRAGEN?


Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens door Sporty-x,
dan kunt u een e-mail sturen aan: contract.sportyx@gmail.com.
U kunt klachten ook indienen bij een toezichthouder: zie in dit kader 

https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens


Laatst gewijzigd:  18 november 2018

Sporten bij SportY-X: dé oplossing voor jouw beoogde resultaat!

Bekijk onderstaande video om de werkzijze te bekijken hoe wij werken:  

Lees meer
Meer nieuws